Txori izenak


© Joxerra Aihartza
motabatzaille. iz. (ETNO). Camachuelo (Pyrrhula pyrrhula). Ik. frutabatzaille, lorabatzaille, puntabatzaille.  UZ: gailupa.


txinbo burugorri. iz. (ETNO). Reyezuelo (Regulus ignicapillus). Ik. paseko txirixo.  UZ: erregetxo bekainzuria.


3 . txinbo burubaltz. iz. (ETNO). Carbonero palustre (Parus palustris).  Paridae famelixako txori danendako izena.


1 . txinbo. iz. (TE). Curruca mosquitera; pájaro, paseriforme en general (Sylvia borin). Txinbuak Sylvia generoko txorixak dira gehixenbat, baiña ehizan harrapatzen diran txori txiki gehixenendako be badarabilgu (ETNO). / "Variedad ornitológica del país" (TE, 692). Txinbua be, paseko txorixa. / Oikiña aldera txinbotara urten dabe. / Umetan tiragomiaz eta habixa-lapurretan; eta koskortutakuan txinbotan haixezkuakin. Holaxe hasi gintzuan kaza kontuan gu. / Keixapian harrapatzen dira gehixenbat txinbuak; eta heskeran be bai. Eta gozuak! Frijiduta, eta arrozakin, zoragarrixak.  Txinbo berbia ixa edozein txori txikintzat erabiltzen dogu Eibarren, baiña gehixenbat Ficedula eta Sylvia generuentzat.
© Arturo Elosegi
bigotedun txinbo. iz. (ETNO). Papamoscas común (Muscicapa striata). Ik. hauts-koloreko txinbo.  UZ: euli-txori grisa.
errekako txinbo. iz. (ETNO). Ruiseñor bastardo (Cettia cetti). Ik. erreka.
hauts-koloreko txinbo. iz. (ETNO). Papamoscas común (Muscicapa striata). Ik. bigotedun txinbo.  UZ: euli-txori grisa.
pikuko txinbo. iz. (ETNO). Curruca capirotada (Sylvia atricapilla). Pikuko txinbua udazkenian asko ikusten da mahatsa, pikuak eta huntz-hazixak jaten, arra buru baltz-baltzaz eta emia burugorrixa. Ik. pikutxori, txinbo burubaltz.  UZ: txinbo burubeltza.
txinbo burubaltz.
© Ezezaguna
1 . txinbo burubaltz. iz. (ETNO). Carbonero común (Parus major). Mordua dagozak: batzuk zurixaguak, bestiak txikixaguak, bestiak gangordunak... baiña guk daneri igual, "txinbo burubaltzak". Baiña klasikua hauxe dok, paparrorixau.  Paridae famelixako txori danendako izena.  UZ: kaskabeltza.
2 . txinbo burubaltz. iz. (ETNO). Carbonero garrapinos (Parus ater).  Paridae famelixako txori danendako izena.
3 . txinbo burubaltz. iz. (ETNO). Carbonero palustre (Parus palustris).  Paridae famelixako txori danendako izena.
4 . txinbo burubaltz. iz. (TE). Herrerillo capuchino (Parus cristatus). "Especie ornitológica del país que viene de paso" (TE, 692). Txinbo burubaltzak, guri-gurixak uda-azkenian.  Paridae famelixako txori danendako izena.  UZ: amilotx mottoduna.
5 . txinbo burubaltz. iz. (ETNO). Curruca capirotada (Sylvia atricapilla). Ik. pikuko txinbo, pikutxori.  Eibarren, txinbo burubaltz gehixenbat Paridae famelixakuendako erabiltzen da. Dana dala, Sylvia atricapilla-ri be halan esaten jako.
txinbo burugorri. iz. (ETNO). Reyezuelo (Regulus ignicapillus). Ik. paseko txirixo.  UZ: erregetxo bekainzuria.
© Arturo Elosegi
txinbo buztangorri. iz. (ETNO). Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros). Taillarrian txinbo buztangorrixa. Joe! Umiak eitten dittu! Taillarreko kablien artian habixia! Urtero-urtero bi aldiz eitten dittu umiak, urtero.
© Migel Mari Elosegi
txinbo buztanluze. iz. (ETNO). Mito (Aegithalos caudatus).
© Arturo Elosegi
txinbo buztanzuri. iz. (ETNO). Collalba gris (Oenanthe oenanthe).
txinbo errial. iz. (ETNO). Torcecuellos (Jynx torquilla).  UZ: lepitzulia.
txinbo hegozuri. iz. (ETNO). Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca).
© Ezezaguna
txinbo karkar. iz. (ETNO). Tarabilla (Saxicola torquata). Beti otia eta txaria daguan inguruan. Basuan sekula bez. Beti ota artian hori: "kar-kar-kar". Izena be holaxe jakak, "txinbo karkarra".  Inguruko herrixetan erabiltzen dan otatxori izena be ezaguna da Eibarren, baiña ez da larregi erabiltzen.  UZ: pitxartxar burubeltza.
txinbo pikumotz. iz. (ETNO). Alcaudón (Lanius collurio). Ik. buruhaundi, txori-haundi.  UZ: antzandobia.
txinbo-txakur. iz. (TE). Perro de caza de pajarillos. Txinbotarako eta zozo-birigarrotarako erabiltzen diran txakur txikixak: Spaniela, cockerra... (ETNO). Ez zan Portugesan txinbo-txakurra lakorik. / Txinbo-txakurrak, ba, kokerrak, eta spanielak, eta holakotxiak... Txakur txikixak, etxekuak: kokerrak zozotan eta galeperretan erabiltzen dira, baiña ez dabe ezertarako balio, beti hankatartian saltoka; Spanielak bai. Horrek gogorraguak dira. Ik. eper-txakur, erbi-txakur, kirikixo-txakur, ehiza-txakur, kaza-txakur, oillagor-txakur.


errekako buztanikara. iz. (ETNO). Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea). Ik. buztanikara hori.


© Migel Mari Elosegi
paseko txirixo. iz. (ETNO). Reyezuelo (Regulus ignicapillus). Ik. txinbo burugorri.  UZ: erregetxo bikainzuria.


txori-haundi. iz. (ETNO). Alcaudón (Lanius collurio). Ik. buruhaundi, txinbo pikumotz.


frutabatzaille (frutobatzaille). iz. (TE). Camachuelo (Pyrrhula pyrrhula). "Especie ornitológica del país" (TE, 377). Frutobatzaillia gure aldietan, paseko txorixa. / Hori dok txori gaiztua hori! Horrekin jai dagok! Urtero-urtero okaran barik gelditzen gaittuk. Okarana lorara datorrenian, hantxe agertzen dittuk eta "limpio" lagatzen juek!. / Frutabatzailliak udabarrixan fruta-arbolen motak edo pipittak jaten dittu. Okaranak, frixkuak, albertxiguak eta holakuak; hortittik izena. Inguruko herrixetan, ostera, "motatxorixa" esaten detse. / Joe! Honek frutabatzailliok... Basarrittarrak detsek amorro bat...! Loria jaten jok horrek, udabarrixan melokotoiak loran, eta honek, "ttuk-ttuk", dana barrura. Eta kardua be bai. Nik txakurrak dakarazen lekuan, han karduak urten, eta frutabatzailliak beti han dagozak. Ik. lorabatzaille, motabatzaille, puntabatzaille.  UZ: gailupa.


A. Sarasua (CC-By-SA)
1 . mozolo. iz. (TE). Mochuelo, lechuza (Athene noctua). Gaberdiko mozolua dirudi.


bertako txitxi. iz. (ETNO). Bisbita arbóreo (Anthus trivialis). Txori izena da. Alde bakarra hankak dittuk; atzeko atzazkalari begiratu bihar jakok. Luzia bajaukak paseko txitxixa dok, negukua. Motza bajaukak, orduan, bertako txitxixa, udakua. Bixak dittuk gozuak jateko. Gitxi jaukek jateko, baiña ona, kirri-karra, hazur eta guzti. Bai udakuak eta bai negukuak, bixak bardin. Ik. txitxi.