Armagintzia


barrenari. iz. (TE). Barrenador,-a. "Oficio consistente en rectificar el interior de los cañones" (TE, 220). Kañoi horrek bihurrunia dauka erdi inguruan, eta barrenarixari eruan biharko detsazu.


lima-arraspa. iz. (TE). lima escofina. Egurra limatzen-limatzen juateko erraminttia, arraspa latza baiño leunagua (ETNO).  Lima-arraspia, kaxagiñak erabiltzen dabena. / Arraspa latzakin pasau eta gero, lima-arraspa fiñakin pasau bihar juat. Ik. arraspa.


aparejugin (apaillugin). iz. (ETNO). Aparejero,-a; oficio gremial de accesorios del arma. Arma osagarrixetako gremixo-ofiziua. Armendako pieza eta osagarrigintzan diharduan bihargiña. Sasoi baten aparejugiñak lan asko egin juen Eibarren.


kaxaurreko prentsa. iz. (ETNO). Mordaza para delantera de culata. Kaxa-aurriari edo kaxapuntiari formia emoteko kolokaziñua.


2 . katu. iz. (ETNO). Gatillo. Su-armetan tiro egitteko sakatzen dan kako-formako piezia. Bigunegixa dagok pistola honen katua. Ik. txakur.


harrilari. iz. (TE). Desbastador,-a de cañones. "El que trabaja en la piedra rotatoria que servía para desbastar cañones" (TE, 167). Harrilarixan ofiziua, ofizio txarra, beti bustixan jardun bihar ebalako. / Aritxalarixa, arriolarixa, irutxurlarixa, jokolarixa, harrilarixa.


2 . txispa. iz. (TE). Llave; gatillo. "Llave o mecanismo que en las armas provoca la ignición" (TE, 696). Atxa anaiak ziran Ermuan onenak txispia ataratzen. Ik. sugiltz.


guardabaja. iz. (ETNO). Parte inferior de la báscula. Baskulian azpiko aldia. Armerixako berbia da.


terrajak. iz. (ETNO). Juego de terrajas de roscar. Terraja juegua. Galtzairu tenplauzko llanta formako gorputz batian, harixa emoteko torlojo-neurri askondako zulo hariztatuak dakazen erreminttia. Armerixan erabiltzen da eta esan leike torlojo juego batendako terrajak dakazela gorputz batian. Torlojua da biratzen dana harixa emoteko.  Pluralian erabiltzen da: térrajak.


barrenau, barrenatze [barrenatu]. du ad. (TE). Barrenar. Kañoiak zulatu eta barrua leundu (ETNO). / "Rectificar el interior de los cañones" (TE, 220). Barrenau, misterixo askoko ofiziua.