Laburdurak

Egillienak, bibliografixianak, dokumentaziñuanak

 • AN: Antxon Narbaiza
 • AS: Asier Sarasua: Eibarko berbak eta esakerak (A. SARASUA, 2002)
 • AZ: Diccionario vasco - español - francés (R.M. AZKUE, 1984)
 • BAG: Tentativas de reconstrucción de nuestro lenguaje natural y el problema de la palabra (VICENTE AGUIRRE-Eibar 1898). [Hemendik jasoa: Eibarko Agirre Medikuak-Eibarko kuadernuak; AntxonNarbaiza 2006].
 • EB: Eibarko Basarrixak (Dabid Arriolan Omenez).
 • EE: Eibarko Euskara: Gure hizketaren doinu eta berbak (A. SARASUA; A. AGIRREBEÑA; L. ZENARRUZABEITIA, 2005)
 • EEE: Eibarko euskeraren esakerak eta bestelako berezitasun batzuk (J.A. ARGOITIA; N. AZKARATE; X. GEZURAGA, 1995)
 • EIHT. Eibarko Hiri Toponimia. Egoibarra 1995.
 • EIOE: Eibarreraz idazteko oiñarrizko erizpidiak (EIBARKO EUSKERA MINTEGIA, 1997)
 • ELH: Euskara - gaztelania. Castellano - vasco hiztegia (ELHUYAR; 1996, 200)
 • EOYE: -Eibar: Orígenes y evolución. -Siglo XIV al XVI- Javier Elorza, Egoibarra, 2000.
 • ETNO: Eibarko hiztegi etnografikoa (2003)
 • ETZ: Eibarko Toponimoen Zerrenda (2005)
 • ESPASA: Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana (ZENBAITZUK, 1973-)
 • HB: Hiztegi Batua (EUSKALTZAINDIA, 2000)
 • IL: Imanol Laspiur (I. LASPIUR, 1999a)
 • JEL: Javier Elorza. Eibar: Orígenes y evolución. -Siglo XIV al XVI- Egoibarra, 2000.
 • JSM: Juan San Martin (berba batzuk TE-netik hartu doguz - T.ETXEBARRIA, 1998-; beste batzuk bere artículutik- J. SAN MARTIN, 2000-)
 • LAB-HIZ: Labayru Hiztegia, Bizkaiera eta Batua (b)uztarturik (euskera-gaztelania). Labayru Ikastegia. Bilbao 2003.
 • LZ: Leire Zenarruzabeitia
 • MM: Diccionario de uso del español (M. MOLINER, 1989)
 • NA: Nerea Areta (N. ARETA, 2002)
 • OEH: Orotariko Euskal Hiztegia (K. MITXELENA, 1987-1999)
 • RAE: Diccionario de la lengua española (Real Academia Española, 2001)
 • RETANA: Diccionario Retana de autoridades de la lengua vasca (...) (M. de la SOTA, P. LAFITTE, L. de AKESOLO; 1976-1991)
 • SB: Serafin Basauri: Juan San Martinek EUSKERA boletiñian (...) (S. BASAURI, 2001)
 • TE: Toribio Etxebarria (T. ETXEBARRIA, 1998)
 • TE I-II-II-IV T. EUA, TEF, 19/87: Toribio Etxebarria, IV TOMOS "LEXICÓN DIALECTAL DEL EUSKERA EIBARRÉS, Eibarko Udal Artxibua, Toribio Etxebarria Fondua, 19/87
 • TE APUNTES, EUA, TEF, 19/87: Toribio Etxebarria, APUNTES SOBRE FORMAS VERBALES EN EUSKERA EIBARRÉS, Eibarko Udal Artxibua, Toribio Etxebarria Fondua, 19/87
 • TE FICHAS, EUA, TEF, 19/87: Toribio Etxebarria, FICHAS PREPARATORIAS DEL "LEXICÓN", Eibarko Udal Artxibua, Toribio Etxebarria Fondua, 19/87
 • TE. Ibiltarixanak: Toribio Etxebarria, 1993.
 • UD: Eibarko euskeriaren unidade didaktikua (M. SANGRONIZ, 2001)
 • VO: Vicente Olave Echevarría (TEn loibia: VOn ama TEn arrebia zan)

Aurrekueri gehittu bihar jakuez ETNO-ko beste laburdura batzuk:

Itturri bibliografiko eta egillietarako: AJKE: Garai,et al.,[1983];ANar: A.Narbaiza [2001]; AI: A.Iturriotz; Arg: J.A.Argoitia [1995]; AS: A.Sarasua[1996]; AZ: Azkue[1984]; BE: P.B.Villareal de Berriz; CB: C.Baroja; EA: "Eibartarren Ahotan" proiektua eta ondarea; ELH:Elhuyar[2000]; ENET:Eibarko Natura eta Etnografia Taldea; Gar:J.Garmendia; GS:O.Araolaza[1998]; IUA:Inventario de Utillaje Armero; Izag:Izagirre [1994]; JME:J.M.Elexpuru[1996]; JSM:Juan San Martin; JZ:Javier Zubiaurre[1960]; LA:M.Larramendi[1969]; Lab:Laborde,M.,[1990]; Lar:Larrañaga, 1998; Lasp:I.Laspiur [1999]; MA:Museo de Armas - Escuela de Armeria; Mo:Mogel [1999]; NA:N.Areta [2002]; OEH: Orotariko Euskal Hiztegia; RL:Ramiro Larrañaga; SB: Serafin Basauri; TE:T.Etxebarria [1998]; Tr: J.M.Gisasola[Trunboi]; UZ:Uzei.

Eta Lekukuetarako: AA:Angel Albizuri; BA:Bartolo Arriola; CE: Candido Eguren; DM:Duni Murua; EG:Euxebi Gisasola; ES:Emilio Azurmendi "Sagarbitsa"; FAO:Felisa Atxa-Orbea; FAU:Faustina López; FE:Fernando Etxebarria; FL:Faustino Larrañaga; JB:Jose Bergara "Agarrazpi"; JE:Julian Etxeberria "Ubitxa"; JG:Jose Gisasola "Zozola"; JL:Justo larrañaga; JML:Jose Mari Loiola;  JMJ:Juan Manuel Jaio; JQ:Jose Etxeberria "Querido"; JTx:Juanito Gisasola "Txoko"; JU:Jesusa Uncetabarrenetxea; LL:Luciana Larreategi; MA: Mari Asun Azpiri; MAI: Maite Aranberri; MZ:Migel Zarrabe; PA:Pedro Arrizabalaga "Zozua"; PE: Pedro Egiguren "Izkua"; PI:Perico Irusta; RI:Roberto Isasi "Callón"; Ro:Roberto Larreategi; TZ:Timoteo Zubiate; VA:Vicente Areta.

"Bergarako euskara"tik jasoak:

SM Ezten: Juan San Martin. Eztenkadak. Zarautz 1965; SM Zirik: Juan San Martin. Zirikadak. Zarautz 1960.

Kategorixena:

 

 • abiz.: Abizena
 • ad.: Aditza
 • adkor.: Adierazkorra. Berba arraroa gaur egun
 • adlag.: Adizlaguna / Adberbixua
 • atz.: Atzizkixa
 • aurr.: Aurrizkixa.
 • b. iz.: Basarri izena
 • da.: Adits erregimena, "nor"
 • dio.: Aditz erregimena, "nor-nori-nork"
 • du.: Aditz erregimena, "nor-nork"
 • erak.: Erakuslia
 • erak. izord.: Erakusle-izenordaiña
 • esap.: Esapidia / Lokuziñua
 • esr.: Esaera
 • gald.: Galdetzaillia
 • gatxiz.: Gatxizena
 • ger.: Gerundixua
 • grad.: Graduatzaillia
 • interj.: interjekziñua
 • iz.: Izen arrunta
 • iz. ber.: Pertsona izena / Izen propixua
 • izlag.: Izenlaguna
 • izond.: Izenondua / Adjektibua
 • Izord.: Izenordaiña
 • junt.: Juntagaillua
 • l. iz.: Leku izena / Toponimua
 • lok.: Lokaillua
 • mend.: Menderagaillua
 • metaling.: Letra izena / Metalinguistika
 • onomat.: Onomatopeia
 • part.: Partikula
 • postp.: Postposiziñua
 • Zenbtz.: Zenbatzaillia
 • zaio: Aditz erregimena,"nor-nori"

 

Berbian inguruko informaziñuana:

 

 • Ald.: Aldaerak
 • Anton.: Antonimuak
 • Bes.: Konposatuak, Eratorrixak (Beste berba batzuetan)
 • Erab.: Erabilleria
 • Ik.: Ikustekuak
 • Jat.: Jatorrixa edo/eta forma etimologiko osuena
 • Sin.: Sinonimuak

 

Ejenpluen onduan agiri diranak (gehixenak Biblixako zatixen referenziak dira):

 

 • Abad.: Abadiena ("Levíttico")
 • Apok.: Apokalipsisa (Juanen Agerpena)
 • Egiñak: Apostoluen Egiñak
 • Esak.: Esakerak, Esakunak ("Proverbios")
 • Gen.: Genesisa
 • Kant.: Abestirik Ederrena ("Cantar de los Cantares")
 • Kor.: Korintokuei kartak
 • Lament.: Lamentaziñuak, Erostak
 • Luk.: Lukas
 • Mark.: Markos
 • Mat.: Mateo
 • Num.: Numeruak, Zenbakixak ("Números")
 • Sal.: Salmuak
 • Urt.: Urteeria ("Éxodo")

 

Ostianguak

 • Aprox: Gitxi gorabehera
 • Ik: Ikusi