Onomatopeiak


dringili-drangala. onomat. (ETNO). Andares torpes (onomat). Ibillera baldarra; zabuluka dabillen beste edozer be izan leike. Ha mutil kankallua "dringili-drangala" dabil. Ik. tikili-makala.


ri-ri. onomat. (NA). Movimiento, velocidad. Garixa arrotzakin, baiña gero ha makiñiakin garbitzen zan! Makiñiak garbitzen jok gero, haixiakin, ri-rri-rri, ta garixak garbi-garbixak urtetzen juan behera, granua, eta zikiña beste leku batera. / Garixa, ebai eta ri! pilluan ipiñi eta gero beste batek atzetik lotu.


triki-traka. onomat. (ETNO). Andar recio y ruidoso. Ibilkera indartsua. Gaztetan egitten genduzen mendi-ibilixak! triki-traka, triki-traka, puntarik punta. Ik. taka-taka, tiki-taka.


2 . pol-pol. onomat. (ETNO). Manar el agua de una fuente o manantial.


1 . dan-dan. onomat. (ETNO). Tok-tok (llamar a la puerta). Ate jotiana. Antxiñan ez eguan tinbrerik eta "dan-dan!" joten genduan atia.


1 . plost. onomat. (ETNO). Reventar pero con poca fuerza. Gauzak lehertzia, baiña indar gitxikin: sagarrak. Sagarrak laban sartu, eta plost!, errementau egin dira.


2 . tirrin (txirriñ). onomat. (ETNO). Sonido de timbre [onomatopeya]. Txirriñana. "Tirrin, tirrin", bazan baten bat atian.


txilin-txilin. onomat. (IL). Sonido campanillada [onomatopeya]. "Txilin-txiliñ" egitten dau mezatako txiliñak.


txirr. onomat. (NA). Orinar [onomatopeya]. Umiena esaten da gehixen bat. Ume txikixak, han! txirrrrr! txixa eitten hasten dianian... orduantxe eoten dia salauak, bai....


dxx. onomat. (ETNO). Sonido de la arena al caer. Hariak jausterakuan etaratzen daben zaratia. Behetik trenbideko bagoia betetzen hariakin!, "dxxxxx!". Eta "Badihardue oin be betetzen...".